Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Phân tích vấn đề lao động và việc làm qua số liệu điều tra thống kê năm 2007 ”

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: ThS. Nguyễn Văn Đoàn – chủ tịch Hội đồng; CN. Nguyễn Thị Liên (Hội Thống kê) – Phản biện 1; TS. Phạm Đăng Quyết – phản biện 2; các ủy viên Hội đồng và sự tham gia của một số cán bộ Viện Khoa học Thống kê.

Lao động và việc làm là một trong các vấn đề nóng hổi, đặc biệt là trong cơ chế thị trường có định hướng XHCN. Giải quyết tốt vấn đề này một mặt góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, mặt khác có ý nghĩa quan trọng trong ổn định xã hội, đảm bảo phát triển bền vững. Tuy nhiên, để giải quyết toàn diện, hợp lý và có hiệu quả vấn đề này đòi hỏi không chỉ các giải pháp về mặt kinh tế mà còn cả các giải pháp về mặt xã hội thông qua các chính sách vĩ mô. Chính vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu đề tài “Phân tích vấn đề lao động và việc làm qua số liệu điều tra thống kê năm 2007” là vấn đề mang tính cấp thiết.

Đề tài đặt mục tiêu nghiên cứu vào phân tích sâu các khía cạnh khác nhau của lực lượng lao động qua khai thác kết quả điều tra thống kê năm 2007 về lao động và việc làm. Trên cơ sở khảo sát và đánh giá nguồn số liệu, thông qua các thống kê mô tả và các kỹ thuật phân tổ khác nhau, Ban chủ nhiệm đề tài đã đưa ra bức tranh về thực trạng lao động và việc làm của Việt Nam, cung cấp các căn cứ làm cơ sở đề xuất các giải pháp về chính sách hỗ trợ cho lực lượng lao động và việc làm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn số liệu và phải thực hiện các hiệu chỉnh số liệu cần thiết, Đề tài đã giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Cố gắng của Đề tài là đã đưa ra các phát hiện trong khi phân tích sâu số liệu điều tra lao động việc làm năm 2007 để từ đó đề xuất một số chính sách hỗ trợ cho lực lượng lao động ở nước ta.

Đề tài còn có một số hạn chế nhất định có liên quan tới việc chuẩn hóa trong phân tổ các loại hình kinh tế, trình độ chuyên môn; trong phần khái niệm, chưa xác định rõ đâu là quan điểm của Đề tài, đâu là lời trích dẫn; chưa nêu rõ được các hạn chế mà Đề tài chưa giải quyết được về mặt khoa học và phương pháp luận.

Trong phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài cần hoàn thiện báo cáo tổng hợp, bổ sung các kết luận đánh giá của Đề tài về việc sử dụng nguồn số liệu (khó khăn, hạn chế, chất lượng …của nguồn số liệu); chuyển giao cho Viện các nguồn số liệu mà Đề tài sử dụng để thực hiện các phân tích đánh giá. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm đề tài cũng cần viết bài giới thiệu các kết quả nghiên cứu của Đề tài để phổ biến trên trang Web của Viện hoặc trên tờ Thông tin Khoa học Thống kê.

Đề tài đã được Hội đồng chính thức thông qua với kết quả đạt loại khá (8,7 điểm).

NTĐ