Nghiệm thu đề tài cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và đào tạo thống kê”

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-VTKE ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 02 tháng 8 năm 2013, Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ nghiên cứu và đào tạo Thống kê” do ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: PGS.TS. Tăng Văn Khiên (Hội Thống kê Việt Nam) – Chủ tịch hội đồng, cùng phản biện, ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê và một số cán bộ Viện Khoa học Thống kê.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra. Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, Ngoài Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 3 chương, còn có Báo cáo thử nghiêm xây dựng các CSDL phục vụ nghiên cứu và đào tạo thống kê.

Các chương của Báo cáo tổng hợp là:

(1) Kinh nghiệm xây dựng CSDL phục vụ nghiên cứu và đào tạo trong nước và nước ngoài;

(2) Thực trạng cơ sở hạ tầng CNTT và nguồn dữ liệu phục vụ xây dựng CSDL nghiên cứu và đào tạo thống kê;

(3) Xây dựng các CSDL phục vụ nghiên cứu và đào tạo Thống kê.

Hầu hết các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là một đề tài rất cần thiết, công phu, nghiên cứu nghiêm túc; đề tài đã có thử nghiệm xây dựng CSDL các cuộc điều tra thống kê và CSDL các đề tài nghiên cứu thống kê khẳng định tính khả thi của nghiên cứu..

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Khá. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện đó là: Cần làm rõ nội dung thông tin cho nghiên cứu và đào tạo thống kê; Xác định rõ phạm vi các cơ sở dữ liệu; Chuẩn hóa lại thông tin và xây dựng hướng dẫn rõ ràng cho người khai thác và sử dụng thông tin.

Hình ảnh buổi nghiệm thu

Minh Hoàn