Phân tích biến động chỉ tiêu GDP bình quân đầu người tính theo giá thực tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2023

Tổng sản phẩm trong nước (viết tắt tiếng anh là GDP) bình quân đầu người (BQĐN) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh khái quát về trình độ phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của nhân dân; GDP BQĐN có trong hệ thống chỉ tiêu Thống kê Quốc gia và trong nhiều năm là một trong những chỉ tiêu thành phần để tính chỉ số phát triển con người (HDI) của một quốc gia hay tỉnh, thành phố. Một trong những nhiệm vụ của Thống kê là phải đi sâu đánh giá, phân tích biến động GDP BQĐN, chỉ ra ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động của chỉ tiêu này làm cơ sở cho việc đề suất các giải pháp để không ngừng nâng cao GDP BQĐN.

Biến động GDP BQĐN chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau và được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh khác nhau. Tùy theo mục đính nghiên cứu và điều kiện số liệu khác nhau, ta có thể hình thành lên mối liên hệ giữa các nhân tố khác nhau và áp dụng các mô hình, phương pháp khác nhau để phân tích biến động chỉ tiêu này.

Trong bài báo “Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tăng năng suất lao động và thay đổi tỷ lệ giữa lao động và dân số đến biến động GDP BQĐN của Việt Nam giai đoạn 2011-2020” đăng trên Tờ Thông tin Khoa học Thống kê số 05 năm 2022, tác giả đã tiến hành phân tích biến động chỉ tiêu GDP BQĐN theo giá so sánh do ảnh hưởng của hai nhân tố là tăng năng suất lao động theo giá so sánh và thay đổi tỷ lệ giữa lao động và dân số của Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Tiếp theo trong Tạp chí Con số & Sự kiên số 658/kỳ II – 11/2023 tác giả có bài “Thiết lập hệ thống chỉ số để phân tích biến động chỉ tiêu GDP bình quân đầu người theo giá thực tế”, tức là có cả ảnh hưởng của yếu tố biến động giá cả. Dưới đây tác giả tiến hành vận dụng hệ thống chỉ số đó để phân tích biến động chỉ tiêu GDP BQĐN theo giá thực tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2023.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 010124 603 KB 257