Phân tích cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam qua một số chỉ tiêu vĩ mô

Từ năm 2007 đến nay, các chính sách vĩ mô của Việt Nam thường hướng đến quản lý cầu cuối cùng, việc quản lý cầu thường chỉ nên sử dụng trong ngắn hạn. Việc quản lý cầu trong một thời gian dài mà không tăng năng suất và hiệu quả đầu tư dẫn đến những bất ổn vĩ mô và lệch lạc về cấu trúc kinh tế. Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng về cấu trúc kinh tế của Việt Nam trong những năm qua, cấu trúc kinh tế được hiểu là bao gồm cấu trúc của quá trình sản xuất và phân phối lại: cấu trúc ngành và liên ngành, cấu trúc về sở hữu, cấu trúc của sự lan tỏa từ cầu cuối cùng đến sản xuất và giá trị gia tăng, cấu trúc của quá trình phân phối lại.

Nghiên cứu sử dụng các chỉ số kinh tế vĩ mô trong Hệ thống các tài khoản Quốc gia và bảng cân đối liên ngành của Tổng cục Thống kê Việt Nam và Trung Quốc.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 040124 838 KB 210