Đảm bảo chất lượng trong hệ sinh thái dữ liệu mới: Lưu ý khoảng cách giữa dữ liệu và số liệu thống kê

Dựa trên công việc gần đây nhằm phát triển Sổ tay Khung Đảm bảo Chất lượng Quốc gia về Thống kê Chính thức của Liên hợp quốc nhằm đáp ứng hệ sinh thái dữ liệu mới, bài viết này giải quyết ba câu hỏi quan trọng mà cộng đồng thống kê hiện đang phải đối mặt: (1) Làm thế nào số liệu thống kê chính thức có thể đảm bảo chất lượng dữ liệu từ nguồn hành chính và các nguồn khác? (2) Khung đảm bảo chất lượng cho số liệu thống kê chính thức có thể được áp dụng cho dữ liệu thay vì số liệu thống kê không? (3) Sự khác biệt giữa dữ liệu và số liệu thống kê có ý nghĩa gì khác đối với vai trò của số liệu thống kê chính thức trong hệ sinh thái dữ liệu mới? Bài viết lập luận rằng các cơ quan thống kê nên ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia nhưng bản thân họ không nên đảm nhận vai trò đó. Việc lẫn lộn trách nhiệm về dữ liệu và số liệu thống kê chính thức có nguy cơ làm suy yếu số liệu thống kê chính thức và không đáp ứng nhu cầu phát triển dữ liệu như một tài sản một cách có trách nhiệm.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 050124 737 KB 54