Phát triển năng lực thống kê để đo lường tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Chương trình nghị sự năm 2030 kêu gọi sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc trong việc cung cấp số liệu thống kê quốc gia để đo lường tiến độ thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Mục tiêu, phạm vi của Chương trình nghị sự 2030 là khác nhau trong thách thức đối với tất cả các nước để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và độ chính xác của thống kê để đưa ra hoạch định chính sách toàn cầu và quốc gia. UNECE, với tư cách là người hỗ trợ đổi mới khu vực, tiếp tục hỗ trợ các phương pháp tiếp cận thực tế, do quốc gia đưa ra nhằm cung cấp số liệu thống kê nhà nước kịp thời, chính xác, khách quan và dễ tiếp cận để thông báo cho chính sách SDGs.

Từ ngày 16-20/4, UNECE đã tổ chức một loạt các cuộc họp tại Geneva nhằm nâng cao năng lực thống kê quốc gia để đo lường tiến độ đạt được của SDGs. Một hội thảo diễn ra trong hai ngày cho các quốc gia từ Đông Âu, Caucasus và Trung Á và Đông Nam Châu Âu đã thảo luận về cách thức, nền tảng báo cáo quốc gia và các phương pháp liên quan được sử dụng để điều phối các số liệu thống kê quốc gia cho SDGs. Các phương pháp nhằm thúc đẩy khả năng so sánh các hình thức khác nhau của báo cáo quốc gia, để hỗ trợ sự điều phối và tập hợp các số liệu thống kê cho báo cáo khu vực và toàn cầu.

Sau hội thảo, một cuộc họp chuyên gia kéo dài hai ngày đã tập hợp các quốc gia và các cơ quan để chia sẻ kinh nghiệm trong việc cung cấp số liệu thống kê cho việc giám sát quốc gia và toàn cầu. Họ cũng cung cấp các phương pháp tốt nhất để phối hợp hiệu quả và minh bạch giữa các cơ quan thống kê quốc gia và các cơ quan giám sát (các cơ quan giúp Thống kê Liên hợp quốc điều phối và tổng hợp thống kê toàn cầu nhằm mục đích báo cáo tiến độ về SDGs).

Việc thiết lập ưu tiên xây dựng năng lực thống kê cho các khu vực không chỉ nhấn mạnh việc cung cấp các công cụ thiết thực để giải quyết các khoảng trống liên quan đến SDGs mà còn cải thiện hiệu quả và khả năng tiếp cận các số liệu thống kê nói chung. Chiến lược phát triển năng lực thống kê của UNECE cũng được thảo luận trong vấn đề này.

Sau khi xem xét tiến độ thực hiện và những thách thức còn lại trong việc triển khai lộ trình thực hiện, những người tham dự đã đồng ý phát triển các công cụ bổ sung để giúp các quốc gia cung cấp số liệu thống kê quốc gia cho SDGs. Các bước tiếp theo sẽ bao gồm phát triển và thử nghiệm các công cụ này và cung cấp kết quả cho các bên liên quan.

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: http://www.unece.org/info/media/news/statistics/2018/developing-statistical-capacity-to-measure-progress-for-the-sustainable-development-goals/doc.html