Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó: Các cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 được áp dụng mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng làm căn cứ để:
– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở được tăng lương cơ sở;

– Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 và thay thế Nghị định 47/2016/NĐ-CP.

Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-47-2017-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-301465.aspx