Quyền hạn và nhiệm vụ của hội viên, Hội Thống kê Việt Nam

Bài viết hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần Thứ Tư, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội Thống kê Việt Nam

Hội viên: Hội viên Hội Thống kê Việt Nam, gồm: Hội viên chính thức; hội viên liên kết; hội viên danh dự.

Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thống kê, liên quan đến lĩnh vực thống kê có đủ tiêu chuẩn quy định (xem mục 2), có thể trở thành hội viên chính thức của Hội TKVN.

Hội Thống kê Việt Nam khuyến khích các Hội thống kê cấp tỉnh được thành lập hợp pháp tham gia vào Hội Thống kê Việt Nam với tư cách là Hội viên chính thức.

Hội viên liên kết và hội viên danh dự: Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội, được Hội công nhận là hội viên liên kết hoặc hội viên danh dự. Hội viên liên kết và hội viên danh dự có quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội.

Tiêu chuẩn hội viên chính thức: Để trở thành hội viên chính thức Hội Thống kê Việt Nam, cần đạt 3 tiêu chuẩn: (1) Tán thành Điều lệ Hội Thống kê Việt Nam; (2) Tự nguyên xin gia nhập Hội; (3) Có ý thức xây dựng Hội phát triển, nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội. Đồng thời có đơn xin gia nhập Hội và được Ban Chấp hành Hội xem xét, kết nạp.

Quyền của hội viên: Hội viên Hội Thống kê Việt Nam có 9 quyền sau:

(1) Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật;

(2) Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức;

(3) Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội;

(4) Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội;

(5) Được giới thiệu hội viên mới;

(6) Được khen thưởng theo quy định của Hội;

(7) Được cấp thẻ hội viên (nếu có);

(8) Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên;

(9) Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Nghĩa vụ của hội viên: Hội viên Hội Thống kê Việt Nam có 5 nhiệm vụ sau:

(1) Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội;

(2) Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh;

(3) Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản;

(4) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội;

(5) Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

* Số hội viên chính thức Hội TKVN phân theo trình độ, giới tính, độ tuổi (năm 2018 và 2023)