TCTK cho biết có bao nhiêu phần trăm hộ SXKD cá thể có thể chuyển thành doanh nghiệp?

Câu hỏi: (PV – TTXVN) Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế tính tới thời điểm 01/7/2017 có 5,1 triệu cơ sở SXKD cá thể. TCTK cho biết có bao nhiêu phần trăm hộ SXKD cá thể có thể chuyển thành doanh nghiệp? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng, Vụ TK Công nghiệp)

Hiện nay, số lượng khu vực kinh tế cá thể, kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác rất lớn (trên 5,14 triệu hộ cá thể) trong số hộ cá thể này sẽ động viên khuyến khích thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một khó khăn là trong số các hộ cá thể hiện nay chỉ có 2,3% tương đương 103 nghìn hộ cá thể đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp.