TCTK có khuyến nghị gì với Chính phủ để đạt mục tiêu của Nghị quyết 35/NQ-CP?

Câu hỏi: (PV Tiến – Báo Lao động) Theo kết quả điều tra thì số lượng doanh nghiệp tại thời điểm 01/01/2017 là 517,9 nghìn doanh nghiệp mà theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ thì mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vậy TCTK có khuyến nghị gì với Chính phủ để đạt mục tiêu của Nghị quyết 35/NQ-CP? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng, Vụ TK Công nghiệp)

Cho đến thời điểm 01/01/2017 chúng ta đã có 517,9 nghìn doanh nghiệp được thành lập, đến năm 2020 chúng ta còn 4 năm nữa bình quân mỗi năm phải đạt 120 nghìn doanh nghiệp/năm thành lập mới chưa kể số doanh nghiệp phá sản, giải thể. Theo số liệu thu thập được bình quân mỗi năm có khoảng 12 nghìn doanh nghiệp phá sản, giải thể. Điều đó có nghĩa để đạt được theo Nghị quyết 35/NQ-CP đề ra thì bình quân mỗi năm phải có trên 130 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới trong vòng 4 năm (2016-2020). Trong khi đó năm 2016 và năm 2017 bình quân số doanh nghiệp thành lập tăng 110,1 nghìn doanh nghiệp. Nếu tính tốc độ bình quân như thế thì đến năm 2020 chúng ta không đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta có giải pháp đầy đủ và hướng phát triển tốt động viên các doanh nghiệp thành lập mới khởi nghiệp thành công thì chúng ta có thể đạt được và chúng tôi cho rằng có một số các giải pháp chính hiện nay như sau:

–  Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô sẽ là môi trường bền vững và ổn định cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển;

–  Cải cách mạnh mẽ cơ sở pháp lý, thủ tục hành chính và đặc biệt chúng ta tiếp tục chỉ đạo cắt giảm mạnh hơn nữa các thủ tục hành chính cản trở điều kiện phát triển của doanh nghiệp;

–  Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở các lĩnh vực đặc biệt là chính sách vay vốn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật, đầu tư về  đào tạo lao động.