Thông cáo báo chỉ về điều tra doanh nghiệp năm 2024

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2024

Ngày 17 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 638/QĐ-TCTK ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024.

Mục đích của Điều tra doanh nghiệp năm 2024

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) nhằm mục đích:

– Phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương;

– Phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2023, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế;

– Biên soạn “Sách trắng doanh nghiệp năm 2024” và “Sách trắng hợp tác xã năm 2024”;

– Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp;

– Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.

Yêu cầu điều tra

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 phải đảm bảo các yêu cầu

– Thực hiện đúng các nội dung quy định trong Phương án điều tra, Phạm vị nội dung điều tra phải đầy đủ, thống nhất và không trùng chéo với các điều tra khác;

– Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê;

– Quản lý sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

Phạm vi điều tra

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là tỉnh, thành phố) đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018) trừ 3 ngành sau: (1) Ngành O – Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; (2) Ngành U – Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; (3) Ngành T – Hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. Do đối tượng điều tra không phát sinh trong các ngành này.

Đối tượng điều tra

Cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi một ngành kinh tế tại một địa điểm (đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn) của tất cả ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành O, ngành U và ngành T trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân).

Nội dung điều tra

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 thu thập các thông tin sau:

– Thông tin nhận dạng: Thông tin định danh của đơn vị điều tra; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp;

– Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Số lao động; thu nhập của người lao động;

– Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: Kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư; sản lượng sản xuất của sản phẩm; tiêu dùng năng lượng; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam;

– Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp.

Thời điểm điều tra

Thời điểm điều tra được tiến hành vào ngày 01/4/2024. Các chỉ tiêu thu thập theo thời điểm điều tra được quy định cụ thể trong từng phiếu điều tra.

Thời kỳ thu thập thông tin

Thời kỳ thu thập thông tin đối với các chỉ tiêu của cuộc điều tra là số liệu năm 2023. Các chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ như: Kết quả sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện, sản lượng sản phẩm sản xuất và một số chỉ tiêu khác.

Thời gian điều tra

– Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Thời gian tiến hành từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 31/7/2024;

– Các tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp từ 5.000 doanh nghiệp trở lên: Thời gian tiến hành từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 30/6/2024;

– Các tỉnh, thành phố còn lại: Thời gian tiến hành từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 30/5/2024.

Phương pháp điều tra

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến.

Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê https://thongkedoanhnghiep.gov.vn./.