Thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2045

Chiến lược Phát triển Thống kê Quốc gia là một khuôn khổ, quy trình và sản phẩm quốc gia để phát triển thống kê nhằm lồng ghép số liệu thống kê vào chính sách quốc gia và quá trình lập kế hoạch; sản xuất thông tin đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng khác nhau; lồng ghép các lĩnh vực và các đối tượng khác vào Hệ thống Thống kê Quốc gia; điều phối toàn bộ Hệ thống Thống kê Quốc gia; ứng phó với những thách thức về dữ liệu; cung cấp một cuộc cách mạng dữ liệu do quốc gia dẫn đầu; và xây dựng năng lực thống kê trong “chuỗi giá trị thống kê”.

Ngày 01/12/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược đặt mục tiêu tổng quát “Hiện đại hóa Thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng. Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới cùng với 12 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm giải pháp và 3 đề án để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bài viết này trình bày các mục tiêu của Chiến lược, đề cập tới các khái niệm và các thành phần của mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

 

 

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai 1.So1.2022 1 MB 782