Tổng cục Thống kê tham dự họp Nhóm Công tác về chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông dữ liệu về thống kê (WGDSA20)

Sáng ngày 05/7/2022, Nhóm Công tác của Tổng cục Thống kê Việt Nam bắt đầu tham dự trực tuyến Cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm Công tác về chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông dữ liệu về thống kê (WGDSA20). Đây là cuộc họp thường niên do Ban Thư ký ASEAN tổ chức với sự tham gia của Bộ phận Thống kê ASEAN và các thành viên WGDSA của các quốc gia thành viên ASEAN. Bộ phận Thống kê ASEAN và Nhóm WGDSA của Cơ quan Thống kê Indonesia chủ trì cuộc họp.

Nhóm WGDSA Tổng cục Thống kê Việt Nam tham dự trực tuyến cuộc họp WGDSA20

Theo chương trình, cuộc họp WGDSA20 diễn ra trong 02 ngày 5-6/7/2022 thảo luận về các nội dụng: Kế hoạch làm việc dài hạn của WGDSA; Tăng cường các biện pháp chất lượng phần B – Quy trình sản xuất thống kê và phần C – Đầu ra thống kê của Quy tắc thực hành (CoP); Cập nhật về Hệ thống các biểu mẫu chỉ tiêu thống nhất của ASEAN (ASI-CT); Việc thực hiện Dự án thí điểm dữ liệu lớn cho thống kê chính thức; Nâng cấp trang web của Bộ phận Thống kê ASEAN; Khung ASEAN trợ giúp ASEAN cho WGDSA; Đánh giá dữ liệu mở 2022; Xuất bản ấn phẩm kỷ niệm 55 thành lập ASEAN và các vấn đề khác như: Thảo luận về khả năng cập nhật các chính  sách phổ biến dữ liệu; thu thập dữ liệu sử dụng API; Chủ tịch WGDSA nhiệm kỳ tháng 1/2022-tháng 12/2023; Kế hoạch WGDSA21./.