TUYỂN TƯ VẤN CÁ NHÂN CHO DỰ ÁN P166158

Dự án P166158 “Hiện đại hóa sản xuất thống kê của Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt ngày 22/3/2018, với cơ quan thực hiện là Tổng cục Thống kê. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nói chung và Tổng cục Thống kê nói riêng cải thiện chất lượng và tính kịp thời của dữ liệu, số liệu thống kê kinh tế – xã hội chủ yếu nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và công chúng.

Dự án cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước giúp Tổng cục Thống kê rà soát, cập nhật Khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (xem thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm/TOR).

Các ứng viên nộp hồ sơ bao gồm CV bằng tiếng Anh theo địa chỉ:

Ban quản lý Dự án “Hiện đại hóa sản xuất thống kê của Việt Nam”.

Địa chỉ: Tổng cục Thống kê, Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Email: hien.dinh@outlook.com

Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển: 16h30, ngày 30/09/2019

Dự án P166158 “Hiện đại hóa sản xuất thống kê của Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt ngày 22/3/2018, với cơ quan thực hiện là Tổng cục Thống kê. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nói chung và Tổng cục Thống kê nói riêng cải thiện chất lượng và tính kịp thời của dữ liệu, số liệu thống kê kinh tế – xã hội chủ yếu nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và công chúng.

Dự án cần tuyển 01 Chuyên gia tư vấn trong nước giúp Tổng cục Thống kê xây dựng Khung chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (xem thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm/TOR).

Các ứng viên nộp hồ sơ bao gồm CV bằng tiếng Anh theo địa chỉ:

Ban quản lý Dự án “Hiện đại hóa sản xuất thống kê của Việt Nam”.

Địa chỉ: Tổng cục Thống kê, Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Email: hien.dinh@outlook.com

Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển: 16h30, ngày 30/09/2019