Áp dụng chỉ số để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động chỉ tiêu bình quân

Chỉ số là phương pháp được áp dụng khá phổ biến để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố (tiêu thức bình quân hóa và thay đổi kết cấu tổng thể) đến biến động chỉ tiêu bình quân như phân tích ảnh hưởng của tăng năng suất nội bộ các khu vực kinh tế và thay đổi kết cấu lao động giữa các khu vực đến biến động năng suất lao động bình quân, phân tích ảnh hưởng của tăng giảm giá thành sản phẩm và thay đổi cơ cấu sản phẩm đến biến động của giá thành bình quân, phân tích ảnh hưởng của năng suất lúa nội bộ các loại diện tích và thay đổi kết cấu giữa các loại diện tích đến biến động năng suất lúa bình quân …

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu khi đề cập đến việc áp dụng chỉ số để phân tích biến động chỉ tiêu bình quân thường chỉ đề cập đến hai hình thức biểu hiện cơ bản là phân tích theo dạng liên kết tích số giữa các chỉ số và phân tích mức tăng tuyệt đối của chỉ tiêu bình quân. Tuy nhiên trong thực tế, ngoài hai hình thức biểu hiện trên còn có thể phân tích sâu thêm theo tỷ lệ làm tăng và tỷ trọng đóng góp tương ứng của các nhân tố đó đến biến động chỉ tiêu bình quân.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai4. So3.2023 345 KB 137