Các khóa học ngắn hạn của Đại hội Thống kê Thế giới lần thứ 62

Các khóa học ngắn hạn nằm trong khuôn khổ của Đại hội Thống kê Thế giới lần thứ 62 (WSC 2019) sẽ diễn ra vào ngày 16-17 tháng 8 năm 2019 tại Sasana Kijang, thuộc Ngân hàng trung ương  Malaysia (Bank Negara Malaysia), tại Kuala Lumpur, Malaysia. Các khóa học ngắn này được tổ chức bởi Viện Thống kê Thế giới (ISI) phối hợp với các Hiệp hội của ISI, và sự hỗ trợ tổ chức từ nước chủ nhà Malaysia.

Bạn có thể đăng ký các khóa học tại thời điểm này khi đăng ký tham dự đại hội chính hoặc riêng sau đó, tại mục: Đăng ký Khóa học ngắn hạn. Đăng ký bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2018.

Phí đăng ký dựa trên thời gian khóa học và quốc gia cư trú của người tham gia theo bảng dưới đây. Các khoản phí đăng ký này được giữ ở mức thấp nhất có thể dựa trên chi phí thu hồi vốn.

STT

Chủ đề

Thời gian

Phí đăng kí

Nước phát triển

Nước đang phát triển/ Sinh viên*

SC01 Ứng dụng suy luận Bayesian sử dụng SAS

Giảng viên: Fang Chen và G. Frank Liu

0.5 ngày

16/8/2019

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

MYR 710
(Xấp xỉ 150 EURO)

SC02 Khóa học chuyên sâu về Khoa học Môi trường

Giảng viên: Nathaniel Newlands and Etienne Lord

1.5 ngày

16-17/8/2019

MYR 1,760
(Xấp xỉ 370 EURO)

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

SC03 Khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR): quá khứ, hiện tại và tương lai

Giảng viên: Shuangge (Steve) Ma

1 ngày

17/8/2019

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

MYR 710
(Xấp xỉ 150 EURO)

SC04 Phương pháp thống kê đánh giá gian lận

Giảng viên: Tahir Ekin

1 ngày

17/8/2019

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

MYR 710
(Xấp xỉ 150 EURO)

SC05 Phân tích chuỗi thời gian đa chiều

Giảng viên: Rob J Hyndman và Earo Wang

1 ngày

17/8/2019

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

MYR 710
(Xấp xỉ 150 EURO)

SC06 Phương pháp thay thế để xử lý mục không trả lời trong điều tra

Giảng viên: David Haziza

1.5 ngày

16-17/8/2019

MYR 1,760
(Xấp xỉ 370 EURO)

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

SC07 Xác định và ước lượng tham số vững của hàm hồi quy phi tuyến với ứng dụng R

Giảng viên: Hossein Riazoshams và Habshah Midi

2 ngày

16-17/8/2019

MYR 1,760
(Xấp xỉ 370 EURO)

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

SC08 Phân tích dữ liệu – Cung cấp giải pháp cho các vấn đề thực tế với bằng chứng

Giảng viên: Peter Ho Chiung và Choo-Yee Ting

2 ngày

16-17/8/2019

MYR 1,760
(Xấp xỉ 370 EURO)

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

SC09 Phân tích nội dung văn bản và tâm lý đối tượng

Giảng viên: Peter Ho Chiung và Choo-Yee Ting

2 ngày

16-17/8/2019

MYR 1,760
(Xấp xỉ 370 EURO)

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

SC10 Tính toàn vẹn của số liệu thống kê chính thức. Tính độc lập của các nhà thống kê chính thức

Giảng viên: Jean-Louis Bodin

1 ngày

17/8/2019

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

MYR 710
(Xấp xỉ 150 EURO)

SC11 Phát triển hiểu biết thống kê trong bối cảnh thống kê dân sự

Giảng viên: Joachim Engel, Pedro Campos, Jim Ridgway

1 ngày

17/8/2019

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

MYR 710
(Xấp xỉ 150 EURO)

SC12 Ý nghĩa của các chỉ số về mục tiêu phát triển bền vững

Giảng viên: Manuel Cuéllar-Río

1 ngày

16/8/2019

MYR 1,140
(Xấp xỉ 240 EURO)

MYR 710
(Xấp xỉ 150 EURO)

* Đối với sinh viên, cần có giấy xác nhận theo yêu cầu.

Chính sách hoàn tiền và hủy của khóa học

Cần tối thiểu 10 người tham gia đăng ký cho mỗi khóa học để được xác nhận. Người tham gia được yêu cầu đăng ký trước ngày 30 tháng 4 năm 2019. Xác nhận các khóa học ngắn sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Phí đăng ký khóa học ngắn không được hoàn lại sau ngày 30 tháng 4 năm 2019, trừ trường hợp hủy bỏ do không đủ người tham gia (xem bên dưới). Nếu yêu cầu hủy đăng ký phải trước ngày 30 tháng 4 năm 2019, 30% phí đăng ký sẽ được khấu trừ để chi trả cho chi phí hành chính và các chi phí phát sinh khác.

Nếu khóa học không đủ người tham gia, người đăng ký sẽ có cơ hội chuyển sang đăng kí một trong những khóa học ngắn hạn khác. Sự khác biệt giữa chi phí của khóa học thay đổi với khóa học đăng ký ban đầu sẽ được giải quyết trước khi đăng ký cuối cùng được xác nhận. Trong trường hợp người tham gia quyết định không chuyển đổi các khóa học, hoàn trả chi phí sẽ được thực hiện theo phí đăng ký.

Vân Anh (lược dịch)

Nguồn: http://www.isi2019.org/short-courses/