Các phiên họp chuyên đề đã được thông qua cho Hội nghị Thống kê Thế giới

Uỷ ban Chương trình của Đại hội Thống kê thế giới 2013 (sẽ tổ chức từ  ngày 25 đến 30 tháng 8 năm 2013 tại Hồng Kông), đã thông qua 7 phiên họp chuyên đề theo yêu cầu và 5 phiên họp chuyên đề theo báo cáo mời với chủ đề về ngày thanh niên theo đề nghị của Hiệp hội Quốc tế về Giáo dục Thống kê (International Association for Statistical Education – IASE). Nel Verhoeven (Netherlands), Delia North (Nam Phi), và Helen MacGillivray (Úc) đã xây dựng 12 phiên họp chuyên đề này cho Hội nghị Thống kê Thế giới. Dưới đây là tên các phiên họp chuyên đề và những người tổ chức các phiên họp đó.

Các phiên họp chuyên đề theo yêu cầu

 1. Những khác biệt văn hóa trong giáo dục thống kê, Dirk Tempelaar
 2. Các kế hoạch và cơ cấu để sinh viên tham gia và làm chủ trong việc học thống kê, Helen MacGillivray
 3. Các nguồn ảnh hưởng trong phát triển kiến thức thống kê, James Nicholson
 4. Cải thiện việc giảng dạy thống kê: đưa các nhà thống kê và các nhà giáo dục đến với nhau, Maxine Pfannkuch
 5. Megaclasses (lớp học quy mô rất lớn) trong Giáo dục Thống kê: góc nhìn 360 độ, Irena Ograjensek và Iddo Gal
 6. Sự tương phản quốc tế về các khung khổ giáo dục trong giảng dạy thống kê cho những người không chuyên, John Harraway
 7. Xây dựng các khóa đào tạo cơ bản về thống kê cho khách hàng, Brian Phillips.

Các phiên họp chuyên đề theo báo cáo mời

 1. Học về tư vấn thống kê, Ian Gordon
 2. Đẩy mạnh khoa học thống kê tập trung vào thanh niên thông qua Dự án hiểu biết thống kê quốc tế, Reija Helenius
 3. Học về giảng dậy và đánh giá thống kê ở cấp đại học, cao đẳng, Bruno De Sousa
 4. Trình bầy dữ liệu để lôi cuốn thanh niên, Will Probert
 5. Phát triển chương trình giảng dạy cho sinh viên về vị trí việc làm thống kê hiện nay và tương lai,  Chris Wild

NTH

http://www.isi-web.org/recent-pages/557-2012-july-iase-news