Câu hỏi: Hoạt động thống kê là gì?

Trả lời:

Khoản 11 Điều 3 Luật thống kê 2015 quy định: Hoạt động thống kêlà hoạt động xác định nhu cầu thông tin cần thu thập; chuẩn bị thu thập; thu thập; xử lý và tổng hợp; phân tích và dự báo; công bố, phổ biến và lưu trữ thông tin thống kê về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể.