Câu hỏi: Những vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê là gì?

Trả lời:

Theo Khoản 2, Điều 1, Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định những vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bao gồm:

a) Vi phạm các quy định về điều tra thống kê;

b) Vi phạm các quy định về báo cáo thống kê;

c) Vi phạm các quy định về công bố và sử dụng thông tin thống kê;

d) Vi phạm các quy định về lưu trữ tài liệu thống kê;

đ) Vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra thống kê.