Chủ tịch nước phát biểu tại tổ thảo luận: Công tác thống kê vất vả mà ít người quan tâm

Khi thảo luận tại tổ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Chủ tịch nước phát biểu: Công tác thống kê vất vả mà ít người quan tâm.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Đây là cơ sở quan trọng để công tác thống kê đáp ứng tốt hơn các yêu cầu từ thực tế và phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Đây là cơ sở quan trọng để công tác thống kê đáp ứng tốt hơn các yêu cầu từ thực tế và phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội.

Nguồn Video Truyền hình nhân dân