Có ý kiến cho rằng, số liệu thống kê chưa bảo đảm độ tin cậy. TCTK bình luận gì về ý kiến này?

Câu hỏi :

(Nhà báo Mạnh Bôn – Báo Đầu tư) Thưa ông, gần đây dư luận rất quan tâm tới số liệu thống kê kinh tế – xã hội. Có ý kiến cho rằng, số liệu thống kê chưa bảo đảm độ tin cậy. Ông bình luận gì về ý kiến này? (Phỏng vấn ngày 20 tháng 01 năm 2018)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Thông tin thống kê là một trong những căn cứ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành vi mô và vĩ mô. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thông tin thống kê, nên hoạt động thống kê của hệ thống thống kê nhà nước luôn hướng tới mục tiêu bảo đảm tốt nhất về chất lượng và số lượng thông tin thống kê cung cấp tới người sử dụng.

Trong nhiều năm qua, ngành thống kê đã từng bước kiện toàn tổ chức thống kê, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin thu thập từ các kênh. Hiện có 3 kênh thu thập thông tin thống kê chủ yếu gồm, chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê và đăng ký hồ sơ hành chính. Trong đó, 2 kênh đầu là nguồn thu thập chính với nhiều thông tin phục vụ tính toán các chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Thông tin thống kê hiện nay được thu thập, tổng hợp và tính toán trên cơ sở khoa học, bảo đảm thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, độ tin cậy và chất lượng của thông tin thống kê phụ thuộc rất nhiều vào tính xác thực của thông tin do doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, hộ gia đình, đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp cho cơ quan thống kê, phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm và trình độ cán bộ thống kê.

Để từng bước nâng cao chất lượng thống kê, ngành thống kê đang triển khai Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn 2030.