Đảm bảo tính liên tục trong các hoạt động khảo sát đồng thời giảm thiểu rủi ro lây truyền COVID-19: hướng dẫn mới

Đại dịch COVID-19 đặt ra một thách thức lớn đối với các chương trình khảo sát hộ gia đình, vì các nguy cơ sức khỏe do vi rút gây ra và các hạn chế liên quan đã làm gián đoạn các hoạt động khảo sát trực tiếp theo truyền thống ở nhiều quốc gia. Theo một cuộc khảo sát về tác động của COVID-19 đối với các cơ quan thống kê quốc gia do Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) và Ngân hàng Thế giới thực hiện vào tháng 5 năm 2020, 96% các Cơ quan Thống kê quốc gia (NSO) đã ngừng một phần hoạt động thu thập dữ liệu trực tiếp hoặc toàn bộ.

Gần một năm kể từ cuộc khủng hoảng toàn cầu này, nhiều quốc gia đã dần dần mở lại các hoạt động, điều này khiến cho các hoạt động khảo sát hộ gia đình có thể được nối lại, thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp một phần hoặc toàn bộ bởi các NSO. Tính đến tháng 10 năm 2020, khoảng 40% NSO đã tạm dừng hoàn toàn hoặc một phần phỏng vấn trực tiếp đang có kế hoạch tiếp tục lại toàn bộ trong vòng sáu tháng tới.

Để đáp lại lời kêu gọi của các quốc gia trong vòng thứ ba của cuộc khảo sát NSO nói trên, Nhóm đặc nhiệm về COVID-19 và Khảo sát hộ gia đình – đồng dẫn đầu bởi UNSD, Ngân hàng Thế giới và Viện Thống kê UNESCO, dưới sự điều hành của Liên -Nhóm Công tác của Ban Thư ký về Khảo sát Hộ gia đình – đã đưa ra hướng dẫn mới về những điều cần xem xét khi lập kế hoạch thực hiện khảo sát trực tiếp, một phần hoặc toàn bộ, trong thời gian đại dịch COVID-19 tiếp diễn.

Ghi chú hướng dẫn kỹ thuật tập trung vào các xem xét để giúp giảm thiểu rủi ro lây truyền COVID-19 trong quá trình khảo sát tại hiện trường, đồng thời duy trì tính liên tục trong phạm vi có thể trong các hoạt động khảo sát. Ghi chú bao gồm tất cả các khía cạnh của việc lập kế hoạch và thực hiện – từ đánh giá tình hình COVID-19 của quốc gia, chọn phương thức thu thập dữ liệu và thiết kế bảng câu hỏi khảo sát thích hợp, đến các khuyến nghị điều tra thực địa và sau thực địa – và được thiết kế để dễ dàng điều chỉnh trong điều kiện đại dịch biến động.

Ba nguyên tắc cơ bản cần cân nhắc trong ghi chú này:

– Đảm bảo cung cấp liên tục dữ liệu chất lượng cao, kịp thời và đầy đủ tài liệu cho việc hoạch định chính sách ở cấp quốc gia và địa phương;

– Tập trung vào dữ liệu thiết yếu bằng cách hạn chế các hoạt động thu thập dữ liệu thực địa đến mức tối thiểu cần thiết;

– Giảm thiểu nguy cơ lây truyền COVID-19 giữa các nhân viên thực địa khảo sát hộ gia đình và những người trả lời khảo sát để ngăn ngừa lây lan thêm.

Với tính chất khó lường của đại dịch và sự hiểu biết về cách vi rút ảnh hưởng đến cuộc sống, hướng dẫn nhấn mạnh tầm quan trọng đối với những người thực hiện khảo sát để giữ cho kế hoạch thực địa của họ thích nghi và nhanh chóng, theo dõi tình hình COVID-19 liên tục, cập nhật các giao thức an toàn nếu cần và chuẩn bị để thích nghi nhanh chóng và tạm dừng công việc thực địa ngay lập tức, nếu cần thiết.

Ghi chú bao gồm một bộ công cụ thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của những người thực hiện khảo sát, chẳng hạn như danh sách kiểm tra tham khảo để hướng dẫn việc ra quyết định về tất cả các khía cạnh của hoạt động khảo sát, bảng câu hỏi đánh giá rủi ro COVID-19 cho nhân viên và người trả lời khảo sát, và một kịch bản đồng ý được thông báo theo tiêu chuẩn mẫu giúp người trả lời nhận thức được bất kỳ rủi ro nào của COVID-19 sau khi điều tra thực địa.

Ghi chú được soạn thảo dựa trên việc xem xét hướng dẫn quốc gia hiện có về các quy trình khảo sát để phỏng vấn trực tiếp trong thời kỳ COVID-19, cũng như hướng dẫn có liên quan từ các tổ chức quốc tế và phi lợi nhuận.

Đọc ghi chú hướng dẫn kỹ thuật tại: https://unstats.un.org/iswghs/news/docs/COVID-19_TechnicalGNote_final.pdf

Anh Tuấn (dịch)

Nguồn: https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/ensuring-continuity-in-survey-operations/