Giới thiệu sách “Phương pháp và quy trình tính Chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam”

Chỉ số phát triển con người (HDI) được Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tính toán và công bố đều đặn hàng năm, bắt đầu từ năm 1990. Tính tới năm 2011, UNDP đã tính và công bố HDI cho 187 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài HDI, UNDP còn tính một số chỉ số tổng hợp liên quan khác như: Chỉ số phát triển liên quan tới giới (GDI), Chỉ số nghèo tổng hợp (HPI), nhằm phản ánh các khía cạnh đa dạng của phát triển con người. Trên cơ sở phương pháp luận của UNDP, đã có 140 quốc gia chủ động tính HDI của quốc gia mình, trong số đó có một số quốc gia đã tính được HDI cho cấp tỉnh, thành phố.

Ở nước ta, HDI đã trở thành một chỉ tiêu quan trọng trong chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia cũng như của các tỉnh, thành phố. Chỉ tiêu này đã được đưa vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (HTCTTKQG), thuộc nhóm A và giao cho Tổng cục Thống kê tính và công bố hàng năm từ năm 2010 (Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Trước đây, đã có một số ấn phẩm giới thiệu về phương pháp tính HDI của Việt Nam và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, quy trình tính và phương pháp luận tính chỉ số này chưa nhất quán, đặc biệt là tính toán HDI của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm thống nhất phương pháp, quy trình tính HDI cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện Khoa học Thống kê xuất bản cuốn “Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam”. Nội dung chính của cuốn sách gồm 3 Chương:

Chương I: giới thiệu phương pháp tính HDI, GDI, HPI của Liên hợp quốc.

Chương II: trình bày phương pháp và quy trình tính HDI, GDI, HPI cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Chương III: tính toán HDI năm 2008 và 2010 cho quốc gia, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phương pháp, quy trình và nguồn dữ liệu sẵn có. Với những kết quả đã tính toán được, nhóm tác giả cũng đưa ra các đánh giá, nhận định về phát triển con người ở Việt Nam nói chung, ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng và một số gợi ý về mặt chính sách, nhằm thúc đẩy phát triển con người tại Việt Nam.

Cuốn sách này là tài liệu rất hữu ích cho công tác nghiên cứu khoa học và học tập.

Viện Khoa học Thống kê trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Để có thêm thông tin chi tiết cuốn sách “Phương pháp và quy trình tính Chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam”, xin mời liên hệ theo địa chỉ sau:

Trung tâm Thông tin khoa học thống kê

Viện Khoa học Thống kê

Địa chỉ: số 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024-38344114

E-mail: vienkhoahoc@gso.gov.vn