Hội nghị quốc tế về thống kê nông nghiệp lần thứ VIII

Thống kê cho chuyển đổi nông nghiệp để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Hội nghị quốc tế về thống kê nông nghiệp (ICAS) là một chuỗi các hội nghị, được tài trợ bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và các cơ quan phát triển quốc tế khác. ICAS bắt đầu vào năm 1998 để đáp ứng nhu cầu bao quát về dữ liệu nông nghiệp tốt hơn trên toàn thế giới và được tổ chức 3 năm một lần để giải quyết các vấn đề về phát triển thống kê (thông tin/dữ liệu) nông nghiệp. Hoa Kỳ, Ý, Mexico, Trung Quốc, Uganda và Brazil đã là nước chủ nhà của ICAS trong quá khứ.

Viện nghiên cứu thống kê nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-IASRI), Hiệp hội thống kê nông nghiệp Ấn Độ (ISAS) và Viện hàn lâm khoa học nông nghiệp quốc gia (NAAS) dưới sự bảo trợ của Viện thống kê quốc tế (ISI), Ủy ban về Thống kê nông nghiệp (ISI-CAS) sẽ tổ chức Hội nghị ICAS VIII từ ngày 18-21 tháng 11 năm 2019 tại New Delhi, Ấn Độ.

Chủ đề của ICAS VIII là “Thống kê cho chuyển đổi nông nghiệp để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”. Chủ đề đề cập đến thách thức đáp ứng nhu cầu dữ liệu lớn để giám sát SDG, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp. Hội nghị dành cho các nhà thống kê, nhà kinh tế, nhà hoạch định chính sách, nhà phân tích và nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các nội dung chính trong Hội nghị bao gồm:

– Phân tích dữ liệu /Tích hợp dữ liệu;

– Nguồn dữ liệu /Thu thập dữ liệu /Chất lượng dữ liệu;

– Phổ biến và truyền thông dữ liệu;

– Sử dụng số liệu thống kê để hoạch định chính sách & nghiên cứu;

– An ninh lương thực, nghèo đói, phát triển nông thôn và quy mô xã hội của nông nghiệp;

– Sản xuất và tiêu thụ nông nghiệp bền vững;

– Sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong nông nghiệp;

– Biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường;

– Bảo vệ xã hội và các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong nông nghiệp;

– Nâng cao năng lực thống kê nông nghiệp.

Lan Phương (dịch)

Nguồn: http://icas2019.icar.gov.in/more.aspx