Hội nghị quốc tế về ứng dụng thống kê cho phát triển Châu Phi

Hội nghị quốc tế về thống kê ứng dụng cho phát triển ở châu Phi (SADA’16) sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 03/12/2016, tại Cotonou (nước Công hòa Bê-nanh). Hội nghị nhằm cung cấp một khuôn khổ cho việc trao đổi kinh nghiệm và kiến thức, thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong (và các ứng dụng của) thống kê và mô hình ngẫu nhiên, cải thiện việc chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm, và tăng cường mạng lưới nghiên cứu toàn châu Phi. Tất cả các chủ đề về thống kê và mô hình ngẫu nhiên có thể được giải quyết trong các báo cáo phát tại Hội nghị. Những đóng góp về mặt lý thuyết cũng như những đóng góp về ứng dụng sẽ được xem xét.

Nguồn: http://www.worldofstatistics.org/files/2016/07/WOS_newsletter_07142016.pdf

Đoàn Dũng