Hội nghị trực tuyến đầu tiên sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thống kê

Sáng ngày 14/7/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trụ sở TCTK có bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK; tham dự có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, các lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan TCTK. Về phía 63 điểm cầu của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tham dự có lãnh đạo các Cục Thống kê, lãnh đạo các phòng và chuyên viên thuộc Cục Thống kê. Đây là lần đầu tiên, ngành Thống kê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng bằng hình thức trực tuyến giữa TCTK với 63 Cục Thống kê, tỉnh, thành phố.

  Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị

Thay mặt TCTK, ông Nguyễn Bình, Chánh Văn phòng TCTK trình bày báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm 2020. Qua Báo cáo cũng đã khẳng định TCTK đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm cũng như các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê đã kịp thời có những giải pháp phù hợp để triển khai thành công kế hoạch công tác trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Một số công việc trọng điểm TCTK đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm gồm: (1) Tổ chức thành công hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của ngành Thống kê. Hội nghị đã vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo; (2) Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, kịch bản điều hành giá các quý, 6 tháng và năm 2020 giúp Thủ tướng Chính phủ sử dụng làm căn cứ xây dựng Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/3/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp  cấp bách tháo giỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; (3) Triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê; (4) Thực hiện các bước trong quy trình bổ nhiệm Tổng cục trưởng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 1069/QĐ-BKHĐT ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; (5) Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Đối với các nhiệm vụ thực hiện theo Kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê: Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo kế hoạch công tác có 131 nhiệm vụ phải hoàn thành và 127 nhiệm vụ đang triển khai, tăng so với 6 tháng đầu năm 2019 với tỷ lệ tương ứng là 21,3% và 8,5%.

Đối với những nhiệm vụ phải hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thống kê đã hoàn thành 123 nhiệm vụ đúng hạn, chiếm tỷ lệ 93,9%, 04 nhiệm vụ hoàn thành muộn so với kế hoạch, chiếm 3,05%, 04 công việc chưa hoàn thành, chiếm 3,05%, Hầu hết các nhiệm vụ hoàn thành muộn hoặc chưa hoàn thành so với kế hoạch đều do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đã được Lãnh đạo Tổng cục đồng ý điều chỉnh kế hoạch.

Đối với 127 nhiệm vụ triển khai trong 6 tháng đầu năm 2020 và tiếp tục triển khai trong các tháng còn lại của năm 2020, có 125 nhiệm vụ triển khai hoàn thành theo tiến độ, chiếm 98,4% tổng số công việc đang triển khai; 02 nhiệm vụ triển khai không hoàn thành theo tiến độ, chiếm 1,6%.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, TCTK tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Công tác bảo đảm thông tin thống kê; (2) Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với bộ, ngành; (3) Thực hiện Chiến lược phát triển thống kê và các Đề án, nhiệm vụ lớn của Ngành; (4) Công tác phương pháp chế độ thống kê; (5) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học; (6) Hoạt động hợp tác quốc tế và triển khai các dự án ODA; (7) Công tác tổ chức, cán bộ và thi đua – khen thưởng; (8) Công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra thống kê; (9) Công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng …với 126 nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm chuyển sang và thực hiện mới 109 nhiệm vụ.

Các đơn vị tham dự đã có rất nhiều ý kiến phát biểu và cũng đã được Lãnh đạo TCTK giải đáp, phân công các đơn vị giải đáp các ý kiến thảo đáng.

Phát biểu kết luận, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng của các cá nhân cũng như tập thể các đơn vị trong bối cảnh dịch Covid-19 nhưng vẫn hoàn thành khối lượng công việc lớn. Bên cạnh đó Bà cũng chỉ đạo các đơn vị cần tập trung một số nhiệm vụ trong thời gian tới: (1) Cần phải quan tâm đến công tác đào tạo phân tích, dự báo. Việc phân tích dự báo cần súc tích, ngắn gọn, dễ xem và dễ hiểu. (2) Tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng để tổ chức đào tạo trực tuyến, tập huấn trực tuyến, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác thống kê. (3) Quyết tâm đổi mới để có các sản phẩm đáp ứng chỉ đạo điều hành ở các cấp huyện, cấp xã. (4) Các đơn vị cần phối hợp tốt, đồng hành để thực hiện tốt các cuộc Tổng điều tra, điều tra, các đề án lớn của ngành như: Đề án GRDP, Khu vực kinh tế chưa được quan sát… (5) Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với bộ, ngành; dần tích hợp cơ sở dữ liệu giữa TCTK và bộ, ngành để khai thác hiệu quả. (6) Cần làm tốt công tác đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, bố trí, sắp xếp công chức, viên chức của ngành đảm bảo hiệu quả. Công tác sắp xếp, điều chuyển sát nhập cần có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, kịp thời để các đơn vị nhanh cóng đi vào ổn định. Công tác tuyển dụng cần nhanh chóng, công khai, chất lượng để tuyển được nguồn lực tốt nhất cho ngành. Đề xuất những nội dung cụ thể hợp tác ký kết với trường Đại học Kinh tế Quốc dân. (7) Thực hiện tốt vai trò đảm nhận Chủ tịch ASEAN về Thống kê 2020. (8) Hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng khung đánh giá tác động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để từ đó xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2045. Ngoài ra Bà cũng chỉ đạo thực hiện tốt công tác phương pháp chế độ thống kê; công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tài chính …

Một số hình ảnh các Cục Thống kê phát biểu ý kiến:

Cục Thống kê Thái Bình phát biểu ý kiến

Cục Thống kê Quảng Ngãi phát biểu ý kiến

Anh Tuấn