Họp nhóm chuyên gia UNECE về Hiện đại hóa pháp luật thống kê 2022

Cuộc họp chuyên gia của UNECE lần thứ 3 về hiện đại hóa pháp luật thống kê dự kiến ​​sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 11 năm 2022 tại Geneva.

Cải thiện quản lý sản xuất thống kê và khung pháp lý là cơ bản để sản xuất số liệu thống kê chất lượng cao và là ưu tiên của nhiều quốc gia. Hội nghị các nhà thống kê châu Âu (CES) đã và đang hỗ trợ các thành viên của mình trong lĩnh vực này bằng cách phát triển và đồng hành cùng với Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) và Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat), Luật Chung về Thống kê Chính thức (2016)  và Hướng dẫn về Hiện đại hóa Pháp luật Thống kê ( 2019).

Họp nhóm chuyên gia UNECE lần thứ 3 về hiện đại hóa pháp luật thống kê sẽ cung cấp nền tảng cho các chuyên gia trong nước và quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong việc hiện đại hóa khung pháp lý và thể chế về thống kê chính thức, đồng thời thảo luận về các vấn đề lớn đặt ra thách thức pháp lý đối với hệ thống thống kê quốc gia.

Tất cả các tài liệu liên quan đến các Cuộc họp chuyên gia trước đây có thể được tìm thấy theo các liên kết sau:

Họp nhóm chuyên gia UNECE lần thứ nhất: https://unece.org/statistics/events/expert-meeting-modernizing-statistical-legislation

Họp nhóm chuyên gia UNECE lần thứ hai: https://unece.org/info/events/event/355411

Thông tin chi tiết xem tại: https://unece.org/info/events/event/367842

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/info/events/event/367842