Họp nhóm chuyên gia về Phân loại thống kê quốc tế

Nhóm chuyên gia về Phân loại thống kê quốc tế tổ chức họp hai năm một lần tại New York, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9 năm 2017. Nhóm Chuyên gia thảo luận các chủ đề và nội dung đề cập đến các phân loại cụ thể, như: Các tiêu chí mới cho Gia đình của phân loại quốc tế (Family of International Classifications), tiêu chuẩn dữ liệu đặc tả (metadata) và các mô hình thông tin, những tác động của việc tích hợp thông tin thống kê và không gian địa lý vào phân loại quốc tế và những ảnh hưởng đến phân loại phát sinh từ việc sử dụng dữ liệu lớn.

Một số bảng phân loại nhóm chuyên gia sẽ thảo luận là: Dự thảo sửa đổi Phân loại tiêu dùng cá nhân theo mục đích (COICOP); sự cần thiết sửa đổi hoặc cập nhật Phân loại ngành kinh tế theo tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các hoạt động kinh tế (ISIC) hoặc Phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC); Phân loại quốc tế về tình trạng việc làm (ICSE); Phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp (ISCO08) và Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa (HS).

Chi tiết xem tại: https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2017/ac340-2.asp

Vân Anh (lược dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/events/?Id=412