Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

Để triển khai thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng như Tổng cục Thống kê đã có các Kế hoạch triển khai đối với Bộ, ngành, địa phương và hệ thống thống kê tập trung, cụ thể:

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án thuộc phạm vi của Bộ, ngành, địa phương và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trước ngày 15 tháng 9 năm 2017 để phối hợp thực hiện; đồng thời lập dự toán kinh phí hàng năm thực hiện Đề án của Bộ, ngành, địa phương trong dự toán kinh phí thực hiện Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Tài chính xem xét và bố trí kinh phí thực hiện Đề án. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, trong giai đoạn thực hiện Đề án, các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) báo cáo tiến độ thực hiện Đề án để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 14 tháng 9 năm 2017 Tổng cục Thống kê đã ban hành Công văn số 662/TCTK-VTKE về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với hệ thống thống kê tập trung. Trên cơ sở Kế hoạch xây dựng, Thủ trưởng đơn vị xây dựng Kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được phân công và gửi về Viện Khoa học Thống kê trước ngày 30 tháng 9 năm 2017; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công phù hợp với thời gian và sản phẩm được quy định trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với hệ thống thống kê tập trung; biên soạn báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch nói trên và gửi về Viện Khoa học Thống kê trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.