Kỳ họp lần thứ 51 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSC)

Kỳ họp lần thứ 51 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSC) với chủ đề “dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3-6 tháng 3 năm 2020 tại thành phố New York, Mỹ. Đây là phiên họp thường niên hàng năm do UNSC tổ chức với sự tham gia đông đủ của các đại diện 24 quốc gia thành viên tổ chức Thống kê Liên hợp quốc, thành viên của các tổ chức liên minh Chính phủ.

Phiên họp năm nay dự kiến bao gồm 34 nội dung xoay quanh các chủ đề như thống kê giá, thống kê môi trường, thống kê di cư, hệ thống tài khoản quốc gia, vấn đề dữ liệu với các chỉ tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, các nguồn dữ liệu lớn, dữ liệu mở….

Một trong những nội dung quan trọng nằm trong chương trình hiện đại hóa hệ thống thống kê nhà nước của UNSC liên quan đến dữ liệu lớn. Trước đó, nội dung quyết định số 49/107 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc đã tiếp tục khẳng định việc sử dụng dữ liệu lớn và phục vụ công tác thống kê nhà nước là điều cần thiết cho công tác hiện đại hóa các tổ chức thống kê quốc gia. Đồng thời, UNSD cũng đề ra mục tiêu cho Nhóm làm việc toàn cầu về Dữ liệu lớn chothống kê chính thức bao gồm việc tiếp tục xây dựng và phát triển nền tảng dữ liệu toàn cầu dưới dạng hợp tác nghiên cứu, xây dựng môi trường đảm bảo tính tin cậy cho các dữ liệu, tiếp tục nghiên cứu những phương pháp mới. Trong phiên họp về dữ liệu lớn năm nay, Nhóm làm việc toàn cầu sẽ báo cáo về tiến trình làm việc của nhóm, giới thiệu về nền tảng toàn cầu, các mô hình tổ chức và hoạt động của nền tảng.

Tổng hợp: Minh Ánh

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: