Một biến thể mở rộng của mô hình IO cho nghiên cứu về thuế gián thu và trực thu

Kể từ khi mô hình I.O được W. Leontief sáng tạo đến nay đã có khá nhiều các mô hình mở rộng từ mô hình I.O như mô hình I.O liên vùng, mô hình I.O liên Quốc gia, ma trận hạch toán xã hội (SAM, mô hình nhân khẩu kinh tế… Trong mô hình I.O mô tả và phân tích luồng chu chuyển sản phẩm qua mối quan hệ liên ngành hoặc quá trình phân phối lần đầu của nền kinh tế. Mô hình I.O liên vùng không chỉ phản ánh mối quan hệ liên ngành mà còn phản ánh mối quan hệ liên vùng, nó cho phép xác định lợi thế của vùng này so với vùng khác ở ngành nào? Ma trận hạch toán xã hội và mô hình nhân khẩu kinh tế không chỉ mô tả quá trình phân phối lần đầu mà còn mô tả quá trình phân phối lại. Nghiên cứu này mở rộng mô hình I.O với sự pha trộn hài hòa ý niệm về ma trận hạch toán xã hội và mô hình nhân khẩu kinh tế để thấy rằng nền kinh tế như một vòng tròn luân hồi, vô thủy vô chung; bất cứ thay đổi (Nhân) ở khâu nào cũng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp (Quả) đến phần còn lại.

Từ khóa: Extended, household, input, output, value added

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai3.So5.2023 633 KB 647