Một số giải pháp nâng mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Nghệ An

Theo nguồn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, tính đến 31/8/2023 tiền gửi tiết kiệm tại các Tổ chức tín dụng và Chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 154.880 tỷ đồng, nằm trong top 10 toàn quốc và đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ tuy nhiên mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh vẫn thấp, chưa được như mong đợi. Đây cũng là câu hỏi và là bài toán đặt ra cho hướng đi tỉnh Nghệ An trong hiện tại và tương lai.

Thu nhập bình quân (TNBQ) đầu người được hiểu là chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng phản ánh “mức thu nhập và cơ cấu thu nhập của các tầng lớp dân cư”. Chỉ tiêu này dùng để đánh giá mức sống, phân hóa giàu nghèo, tính tỷ lệ nghèo làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách nhằm nâng cao mức sống của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo. Thu nhập bình quân đầu người được tính toán trên cơ sở cuộc khảo sát mức sống dân cư hộ gia đình do Tổng cục Thống kê triển khai điều tra định kỳ.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An có thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành đạt gần 3,63 triệu đồng, dưới mức trung bình chung của vùng và đứng vị trí thứ 3 vùng Bắc Trung Bộ (TNBQ đầu người của vùng Bắc Trung Bộ là 3,97 triệu đồng/người/tháng); so với cả nước tỉnh Nghệ An đang đứng ở vị trí 43.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai6.So5.2023 987 KB 418