Nghị quyết của Đảng năm 2015 quy định mỗi năm tinh giảm biên chế từ 1,5-2% số lượng cán bộ. Tuy nhiên, TCTK công bố khu vực hành chính, sự nghiệp tăng cả về số lượng cơ sở và lao động, phải chăng Nghị quyết của Đảng không đi vào cuộc sống?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn) Nghị quyết của Đảng năm 2015 quy định mỗi năm tinh giảm biên chế từ 1,5-2% số lượng cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, kết quả điều tra mà TCTK công bố khu vực hành chính, sự nghiệp tăng cả về số lượng cơ sở và lao động, phải chăng Nghị quyết của Đảng không đi vào cuộc sống? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Nguyễn Trung Tiến, Vụ trưởng, Vụ TK Thương mại và Dịch vụ)

Về khu vực khối hành chính sự nghiệp thì khu vực sự nghiệp có tự chủ một phần kinh phí nên khu vực sự nghiệp này trong thời gian vừa qua phải hợp đồng thêm một số lao động để phục vụ tốt hơn cho xã hội đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực y tế còn đối với khu vực hành chính trong giai đoạn vừa qua tăng 0,1% về số cơ sở so với năm 2012 và tăng 5,8% về lao động có một số nguyên nhân sau đây:

–  Đơn vị hành chính cấp tỉnh theo kết quả của Tổng điều tra tăng 3 đơn vị không tăng nhiều so với năm 2012. Đơn vị hành chính cấp huyện thì có 713 đơn vị, tăng 15 đơn vị hành chính so với năm 2012 và đơn vị hành chính cấp xã 11.462 đơn vị hành chính, tăng 29% so với năm 2012. Giai đoạn 2012-2017 thì các Bộ, ban, ngành TW cũng có sự thay đổi cơ cấu tổ chức và biên chế dẫn đến số cơ sở tăng 0,1% và tăng 5,8% về lao động. Nguyên nhân chủ yếu là tách các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong thời gian gần đây, Bộ Nội vụ đã quyết liệt sáp nhập các huyện, các xã, đặc biệt trong năm nay chúng ta thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Hội nghị TW6, khóa XII và tôi tin trong thời gian tới công việc tinh giảm bộ máy và biên chế sẽ đạt kết quả tốt.