Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính chỉ số giá sản xuất hàng hóa và xây dựng chỉ số giá sản xuất dịch vụ ở Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-TCTK ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 21 tháng 11 năm 2014 Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính chỉ số giá sản xuất hàng hóa và xây dựng chỉ số giá sản xuất dịch vụ ở Việt Nam” do CN. Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: TS. Vũ Thanh Liêm (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) – Chủ tịch hội đồng, cùng phản biện, ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo và một số cán bộ Vụ Thống kê Giá, Viện Khoa học Thống kê.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra. Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 3 chương:

(1) Cơ sở lý luận, các nguyên lý cơ bản và tổng quan phương pháp luận về chỉ số giá sản xuất thực hiện ở Việt Nam hiện nay; (2) Thực trạng và đề xuất hoàn thiện phương pháp tính chỉ số giá sản xuất hàng hóa; (3) Xây dựng phương pháp tính chỉ số giá sản xuất dịch vụ ở Việt Nam và đề xuất lộ trình triển khai áp dụng trong thực tiễn.

Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là một đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Giỏi. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện đó là: Sự cần thiết cần viết bổ sung thêm nội dung về mặt thực tiễn và mặt pháp lý; Bổ sung đánh giá thực trạng quá trình thu thập thông tin ở địa phương; Đưa ra những nội dung chủ yếu của cuốn Sổ tay điều tra viên sẽ biên soạn.

Một số hình ảnh

Thu Huyền