Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng Đề án nâng cấp trường Cao đẳng Thống kê thành trường Đại học Thống kê”

Thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TCTK ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 08 tháng 7 năm 2013, Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng Đề án nâng cấp trường Cao đẳng Thống kê thành trường Đại học Thống kê” do TS. Nguyễn Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê, làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: TS. Nguyễn Bích Lâm (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) – Chủ tịch hội đồng, cùng phản biện, ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê và một số cán bộ Viện Khoa học Thống kê.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra. Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 3 chương:

(1) Cơ sở lý luận của việc xây dựng Đề án nâng cấp trường Cao đẳng Thống kê thành trường Đại học Thống kê; (2) Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng Đề án nâng cấp trường Cao đẳng Thống kê thành trường Đại học Thống kê; (3) Đề án thành lập trường Đại học Thống kê.

Hầu hết các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là một đề tài rất cần thiết.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Khá. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện đó là: Rà kỹ lại các mục nhỏ trong từng chương, tên các chương; Rà kỹ lại các phần: Mở đầu, Kết luận và Kiến nghị, cần viết lại cho xứng tầm với một đề tài cấp Bộ; Rà kỹ lại cơ sở pháp lý và các giải pháp nâng cấp trường; Chương 3 cần tập trung làm rõ đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo; Rà kỹ lại hình thức đào tạo; Cập nhật và rà soát số liệu, chỉ ra bất cập của số liệu; Một số nhận xét trong báo cáo; Chuẩn xác thông tin, đặc biệt là phụ lục, tài liệu tham khảo.

Thu Huyền