Phụ nữ của thế giới năm 2015 – Xu hướng và thống kê

Báo cáo “Phụ nữ của thế giới năm 2015 – Xu hướng và thống kê” đã được Cơ quan Thống kê Liên hiệp Quốc (UNSD), thuộc Vụ Kinh tế và Xã hội Liên hiệp Quốc (DESA) vừa công bố đã cung cấp số liệu thống kê và phân tích mới nhất về tình trạng của phụ nữ và nam giới ở cấp độ khu vực và toàn cầu, đánh giá sự tiến bộ hướng tới bình đẳng giới trong hơn 20 năm qua.

Báo cáo này xác nhận rằng cuộc sống của phụ nữ đã được cải thiện ở một số lĩnh vực trong hai thập kỷ qua, nhưng tốc độ còn chậm và không đồng đều giữa các khu vực cũng như trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia.

Tám chương của báo cáo bao gồm nhiều lĩnh vực chính sách được xác định đã thông qua tại Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh hành động năm 1995, trong khuôn khổ thiết lập các chương trình nghị sự quốc tế để cải thiện tình trạng của phụ nữ. Những lĩnh vực này bao gồm: dân số, gia đình, sức khỏe, giáo dục, công việc, môi trường, đói nghèo, bạo lực đối với phụ nữ, quyền lực và ra quyết định. Trong mỗi lĩnh vực, có cách tiếp cận khác nhau và những giai đoạn khác nhau của cuộc sống từ thời thơ ấu đến những năm trưởng thành, giai đoạn sinh sản, đến tuổi già.

Mỗi chương cung cấp đánh giá những thiếu sót về giới trong thống kê, nêu bật những tiến bộ về số liệu thống kê sẵn có, phát triển các phương pháp mới và các khu vực đòi hỏi quan tâm hơn nữa của cộng đồng quốc tế. Ngoài các dữ liệu được trình bày trong các chương, nhiều phụ lục thống kê và chỉ số ở mức độ toàn cầu, khu vực và đất nước sẽ làm rõ thêm trong báo cáo này. Ngoài ra báo cáo sẽ giúp các quốc gia trong việc xác định và giải quyết những khoảng trống dữ liệu về các vấn đề giới tính. Vẫn còn nhiều việc cần giải quyết để nâng cao tính kịp thời, so sánh các dữ liệu theo thời gian, giữa các quốc gia và để tăng cường năng lực quốc gia trong việc sản xuất và sử dụng số liệu về giới. Nội dung chi tiết báo cáo tại: http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html

Anh Tuấn (tổng hợp)