Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Ngày 18 tháng 6 năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Tổng cục Thống kê về triển khai Chương trình công tác giai đoạn 2016-2020. Ngày 29 tháng 8 năm 2016, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 258/TB-VPCP gửi Tổng cục Thống kê thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc nói trên. Viện Khoa học Thống kê xin giới thiệu toàn văn Thông báo nói trên tại tệp dữ liệu đính kèm.

P.TCHC

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 1.1 Thong bao so 258_PTTg 1 MB 470