Thống kê học và phương pháp nghiên cứu khoa học trong công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện Công văn số 3442/CV-UBKTTW ngày 28/11/2018 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc cử báo cáo viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cao cấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) cử ông Nguyễn Văn Đoàn, chuyên viên cao cấp, Viện trưởng Viện KHTK làm báo cáo viên truyền đạt chuyên đề “Thống kê học và Phương pháp nghiên cứu khoa học”.

Chiều ngày 3 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường của Nhà khách của Uỷ ban kiểm tra Trung ương (số 8 Chu Văn An), ông Nguyễn Văn Đoàn, chuyên viên cao cấp, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đã truyền đạt chuyên đề về “Thống kê học và Phương pháp nghiên cứu khoa học” với 3 nội dung: (1) Tổng quan về thống kê học; (2) Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học; và (3) Thống kê học và phương pháp nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, Viện Trưởng đã trình bày vai trò của thống kê và ứng dụng phương pháp nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu khoa học về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hơn 90 học viên tham dự lớp học đều là lãnh đạo cấp vụ thuộc Ủy ban kiểm tra Trung ương, các Trưởng và Phó Trưởng ban kiểm tra cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Buổi truyền đại diễn ra rất sôi nổi với những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải quyết các vướng mắc trong về thống kê và nghiên cứu khoa học trong công tác kiểm tra, giám sát. Kết thúc buổi truyền đạt, các học viên đề nghị được phép sử dụng các file bài giảng của Viện trưởng để làm tài liệu bồi dưỡng công chức của Ủy ban kiểm tra tỉnh, thành phố.

Tin về khai giảng lớp học tại đường dẫn dưới đây:

http://ubkttw.vn/tin-tuc-thoi-su/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-ngach-kiem-tra-vien-cao-cap

Một số hình ảnh về Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiêm tra viên cao cấp

Bài và ảnh: Vân Anh