Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở năm 2017

Ngày 24 tháng 4 năm 2017 Viện Khoa học Thống kê tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cấp Cơ sở năm 2017, đề tài: (1) “Đổi mới hoạt động thư viện đáp ứng yêu cầu phổ biến, tuyên truyền thông tin thống kê phù hợp với Luật Thống kê năm 2015” do ThS. Lê Văn Phát – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê (dự kiến) chủ nhiệm đề tài. (2) “Nghiên cứu xây dựng quy chế thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê, phân loại thống kê, phương án điều tra thống kê do các bộ, ngành, địa phương ban hành và số liệu thống kê của các bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê năm 2015” do CN. Dương Thị Kim Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin (dự kiến) chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng có: TS. Đinh Thị Thúy Phương (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê) – Chủ tịch hội đồng, cùng ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê và một số cán bộ Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê, cán bộ Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, cán bộ Viện Khoa học Thống kê. Các thành viên Hội đồng đều nhất trí đây là 2 đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao.

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài yêu cầu các đề tài sửa tên, mục tiêu, nội dung nghiên cứu và các phần khác liên quan đến Dự thảo thuyết minh đề tài và nhất trí ThS. Lê Văn Phát – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê, CN. Dương Thị Kim Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin làm chủ nhiệm các đề tài như dự kiến.

Một số hình ảnh Hội đồng:

Thu Huyền