Câu hỏi: Đối tượng nào có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Trả lời:

Theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2, Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định những đối tượng áp dụng bao gồm:

Nghị định này áp dụng đối với:

a) Cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là tổ chức) thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê;

b) Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê;

c) Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê; tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra thống kê ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.