Câu hỏi: Dữ liệu thống kê là gì?

Trả lời:

Khoản 7 Điều 3 Luật thống kê 2015 quy định: Dữ liệu thống kê gồm dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính để hình thành thông tin thống kê về hiện tượng nghiên cứu.