Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam đầu tiên

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học – Công nghệ (sửa đổi). Theo đó, tại Điều 7 quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2014 là năm đầu tiên cả nước tiến hành kỷ niệm ngày này.

Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ đầu tiên của Việt Nam, Viện Khoa học Thống kê điểm lại một số hoạt động và sản phẩm chủ yếu của Viện Khoa học Thống kê trong 5 năm lại đây, nhằm tri ân sự đóng góp của các nhà khoa học thống kê nói riêng và các công chức, viên chức, người lao động của Viện Khoa học Thống kê nói chung.

Viện Khoa học Thống kê là đơn vị duy nhất của Tổng cục Thống kê thực hiện chức năng nghiên cứu và quản lý khoa học của Tổng cục Thống kê. Mặc dù còn có những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và kinh phí hoạt động, nhưng trong những năm qua, Viện Khoa học Thống kê đã thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ năm 1997 đến nay, Viện Khoa học Thống kê đã triển khai trên 100 đề tài, dự án. Nhiều đề tài, dự án trong số đó đã được áp dụng vào thực tiễn công tác thống kê. Kết quả nghiên cứu các đề tài đã góp phần vào việc hoàn thiện phương pháp thống kê theo chuẩn quốc tế, cải thiện chất lượng thông tin thống kê.

Viện Khoa học Thống kê là đơn vị đầu mối giúp Tổng cục Thống kê xây dựng, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây là Chiến lược đầu tiên của ngành Thống kê đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011. Ngay sau khi Chiến lược đã được Thủ tướng phê duyệt, Viện Khoa học Thống kê đã soạn thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược, Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược, Tài liệu hướng dẫn thực hiện theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược trình lãnh đạo Tổng cục xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Do có sự triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê một cách bài bản, khoa học, đồng bộ, nên trong 02 năm đầu thực hiện Chiến lược, toàn ngành đã triển khai thực hiện 94/119 hoạt động thuộc nội dung của Chiến lược phát triển Thống kê. Nhờ đó, chỉ số năng lực thống kê nước ta đã tăng từ 61 điểm (năm 2010) lên 71 điểm năm 2013 (thang điểm 100). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa mới ký gửi Thủ tướng Báo cáo 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê (Viện Khoa học Thống kê là đơn vị dự thảo báo cáo này).

Trong 02 năm qua Viện Khoa học Thống kê đã đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho hơn 1500 lượt công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức Thống kê, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống thống kê Nhà nước.

Các ấn phẩm của Viện Khoa học Thống kê đã được đổi mới và bổ sung. Ấn phẩm Thông tin Khoa học Thống kê xuất bản định kỳ theo tháng. Trang Thông tin điên tử (www.vienthongke.vn) thường xuyên có gần 1000 lượt người truy cập/ngày. Các sách chuyên khảo được xuất bản thường xuyên hàng năm, trong đó có những ấn phẩm có giá trị ở tầm quốc gia, như; Cuốn giáo trình Thực hành Thống kê phiên bản tiếng Việt (Viện Khoa học Thống kê mua bản quyền của W.H. Freeman and company, New York và tổ chức dịch ra tiếng Việt). Biên soạn Từ điển Thống kê Việt Nam…

Năm 2014, Viện Khoa học Thống kê đang tập trung soạn thảo Khung quản lý chất lượng thống kê để trình Tổng cục xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là chức năng mới được Tổng cục giao bổ sung cho Viện Khoa học Thống kê.

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ đầu tiên của Việt Nam, các nhà khoa học thống kê, toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của Viện Khoa học Thống kê có quyền tự hào về những thành tích mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức; nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai ứng dụng phương pháp luận thống kê tiến tiến vào thực tiến công tác thống kê, góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê; thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2013./.

Đoàn Dũng