khoa học thống kê

khoa học thống kê

Phụ nữ trong khoa học

Tìm hiểu dữ liệu của các quốc gia trên thế giới, chỉ có 30% các nhà nghiên cứu trên thế giới là phụ nữ. Trong khi đó số lượng phụ…