Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ năm 2011

Ngày 19/02/2010, căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng TCTK ngày 27/01/2011, tại Viện KHTK đã tổ chức buổi họp xét duyệt Đề cương và tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2011 “Nghiên cứu phương pháp tính dư thừa lao động trong Nông nghiệp ở Việt Nam”. TS. Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK làm chủ tịch Hội đồng xét duyệt .

Sau khi nghe thành viên dự kiến của Ban chủ nhiệm trình bày đề cương nghiên cứu của Đề tài, những thuyết minh liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu. Các thành viên Hội đồng đều nhất trí về tầm quan trọng, tính thời sự của vấn đề liên quan đến tính toán dư thừa lao động nói chung và trong Nông nghiệp nói riêng để đáp ứng cho nhu cầu phân tích, định hướng, giải quyết cung cầu lao động, sử dụng hiệu quả nguồn lao động hiện có trong Nông nghiệp ở một nền kinh tế thị trường mà nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chính. Sau các ý kiến trao đổi của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng có kết luận: Đề cương nghiên cứu đế tài được Hội đồng nhất trí thông qua với điều kiện sửa chữa bổ sung theo hướng sau: Tên đề tài là “Nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp tính dư thừa lao động trong lĩnh vực Nông nghiệp ở Việt Nam ”; Mục tiêu của đề tài là: Xác định và đề xuất áp dụng nguồn thông tin, phương pháp tính chỉ tiêu dư thừa lao động trong lĩnh vực Nông nghiệp ở Việt Nam.

Về nội dung nghiên cứu của đề tài:

(i) Cơ sở lý luận & thực tiễn về dư thừa lao động, dư thừa trong lĩnh vực Nông nghiệp, các khái niêm, kinh nghiệm trong nước và quốc tế liên quan;

(ii) Thực trạng về nguồn thông tin, phương tính chỉ tiêu dư thừa lao động trong Nông nghiệp;

(iii) Triển khai thu thập thông tin, tính thử nghiệm trên địa bàn cụ thể;

(iv) Kiến nghị về chuyên môn và áp dụng (kiến nghị về qui trình tính, phương pháp tính, nguồn thông tin và thu thập thông tin, đơn vị áp dụng kết quả nghiên cứu…);

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Đăng Quyết, giám đốc Thông tin KHTTK – Viện KHTK đảm nhiệm.