Chưa bao giờ Thủ tướng Việt Nam sau đổi mới lại ra Chỉ thị số 24 về thúc đẩy tăng trưởng, trong bối cảnh đó TCTK có bị áp lực gì? Trong cơ cấu hiện nay TCTK chưa phải là độc lập vẫn nằm trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mà Bộ KH&ĐT gắn với con số tăng trưởng.

Câu hỏi: (Nhà báo Tư Gia) Chưa bao giờ Thủ tướng Việt Nam sau đổi mới lại ra Chỉ thị số 24 về thúc đẩy tăng trưởng như vừa rồi, trong bối cảnh đó TCTK có bị áp lực gì không? Trong cơ cấu hiện nay TCTK chưa phải là độc lập vẫn nằm trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư gắn với con số tăng trưởng. (Họp báo 6 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Từ năm 2007 TCTK trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chúng tôi thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ đa ngành, đa nghề không nhiều đầu mối, hoạt động sản xuất số liệu thống kê của TCTK luôn độc lập khách quan, nguyên Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, Bùi Quang Vinh và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng luôn tôn trọng số liệu thống kê. Khi số liệu thống kê của TCTK tính toán, giải trình gửi sang Bộ trưởng thì đều được sử dụng số liệu đó để báo cáo Chính phủ. Chính phủ cũng tôn trọng số liệu độc lập, khách quan của Thống kê. Năm 2016 không ai ngờ GDP của cả năm là 6.21 % mặc dù nhiều người nói bức tranh kinh tế rất tốt. Khi TCTK công bố thì các nhà kinh tế, đặc biệt là các nhà quản lý, Chính phủ có hỏi TCTK thì chúng tôi giải trình. Việc khách quan, độc lập còn thể hiện GDP quý 1/2017 không ai nghĩ nó lại thấp như vậy. Việc tổ chức bộ máy không ảnh hưởng tính độc lập khách quan của số liệu thống kê. Năm 2014, 2015 lúc đó Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có gọi tôi sang hỏi Tổng cục trưởng, TCTK có suy nghĩ gì về việc tách ra khỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu mà tách ra có lợi cho đất nước này thì sẵn sàng tách TCTK ra. TCTK cũng giải trình với Bộ trưởng với nền kinh tế như hiện nay và đặc biệt vai trò của TCTK, sự quan tâm công tác thống kê bộ ngành chưa được nhiều thì để Bộ KH&ĐT quản lý nhà nước công tác thống kê sẽ tốt hơn nhiều. Khi xây dựng Luật Thống kê 2015, rất nhiều ĐBQH đề cập đến và ngành Thống kê cũng có giải trình vấn đề này.