Để đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2021, theo Bộ trưởng cần có những giải pháp cơ bản nào?

Câu hỏi:  (PV Thúy Hiền (Thực hiện) BNEWS/TTXVN) Để đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2021, theo Bộ trưởng cần có những giải pháp cơ bản nào? Với cá nhân Bộ trưởng sẽ có những sáng kiến hay định hướng mới nào để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2021? (Nguồn: https://bnews.vn/bo-truong-nguyen-chi-dung-nam-2021-hanh-dong-ngay-de-khong-bo-lo-cac-co-hoi/184759.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tôi yêu cầu toàn ngành nhất thiết phải hành động ngay, mạnh mẽ và quyết liệt để không bỏ lỡ các cơ hội, dù là nhỏ nhất. Theo đó, trong năm 2021 và những năm tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết; đó là: cần một tư duy mới, cách tiếp cận mới, nhanh chóng theo hướng tích cực, theo kịp xu thế thời đại. Phải thay đổi tư duy quản lý từ chủ yếu là kiểm soát, cho phép (tiền kiểm) sang chủ yếu phục vụ thúc đẩy phát triển (hậu kiểm).

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế biển, đô thị lớn; tăng cường liên kết vùng; xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ.

Ngoài công tác chuyên môn, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các vấn đề xã hội, tích cực thực hiện các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng để vừa duy trì được truyền thống nhân văn của con người ngành kế hoạch đầu tư, vừa thấu hiểu hơn các đối tượng chính sách, gần gũi hơn với nhân dân, từ đó bảo đảm được sự hiệu quả, công bằng trong thiết kế, xây dựng và thực thi chính sách.