Khung chất lượng để kết hợp dữ liệu điều tra thống kê, dữ liệu hành chính và dữ liệu lớn cho thống kê chính thức

Sản xuất số liệu thống kê bằng cách kết hợp các nguồn dữ liệu cho phép tạo ra số liệu thống kê mới, kịp thời và chi tiết hơn. Với kết quả thống kê từ các nguồn dữ liệu khác nhau, cần đánh giá tiềm năng của từng nguồn và khung chất lượng chính là công cụ cho những nhiệm vụ như vậy. Bài viết đề xuất một khung chất lượng bao gồm các chiều có thể áp dụng cho dữ liệu điều tra thống kê, dữ liệu hành chính và dữ liệu lớn để hỗ trợ đánh giá tiềm năng của từng nguồn dữ liệu trong việc đóng góp vào số liệu thống kê dự kiến. Khung chất lượng này đã được áp dụng cho nghiên cứu về dữ liệu di động và nghiên cứu về phát hiện hạt virus trong dữ liệu nước thải.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 05.6.2023 671 KB 140