Một số vấn đề về phương pháp ước lượng phạm vi nhỏ trong thống kê nhà nước

Một trong những thách thức các cơ quan thống kê quốc gia (NSO) phải đối mặt hiện nay là đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng thông tin thống kê, cùng với đó là sự cắt giảm ngân sách cho các cuộc điều tra. Hầu hết các cuộc điều tra mẫu được thiết kế chỉ có thể cung cấp số liệu thống kê tin cậy ở phạm vi lớn. Vì vậy, để có được số liệu thống kê cho phạm vi địa lý nhỏ hoặc các nhóm nhỏ của dân số, các NSO có thể sử dụng phương pháp ước lượng phạm vi nhỏ bằng cách kết hợp dữ liệu điều tra mẫu với các nguồn dữ liệu khác như: dữ liệu tổng điều tra, dữ liệu hành chính, đăng ký thống kê…

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai 5.So5.2021 1 MB 414