Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và thông lệ quốc tế

Hệ thống chỉ tiêu thống kê là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình kinh tế – xã hội chủ yếu của đất nước để phục vụ các cơ quan, lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Năm 2015 danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được ban hành gồm 20 lĩnh vực với 186 chỉ tiêu thống kê. Sau 5 năm thực hiện cho thấy hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế chưa phản ánh đầy đủ được tình hình phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê trong việc chỉ đạo điều hành của các cấp. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia sẽ phù hợp, đầy đủ, chính xác và kịp thời hơn trong điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai1.So5.2021 829 KB 319