Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 7% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ?

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn – Báo đầu tư) Kinh tế quý I không tăng như mục tiêu Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 sẽ tạo áp lực cho 3 quý còn lại, đặc biệt trong bối cảnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 7% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ?

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của quý I không đạt mục tiêu như Nghị quyết 01/NQ-CP đặt ra không hề bất ngờ, mà vào đầu tháng 3, sau khi có kết quả tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, xuất – nhập khẩu của 2 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê đã đưa ra dự báo GDP quý I chỉ tăng trưởng 6,58%. Từ dự báo này, chúng tôi đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực cho từng quý còn lại của năm 2019.

Trước thực tế tốc độ tăng trưởng quý I không như dự kiến, ngày 18/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Phiên họp thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và một số địa phương, đưa ra các giải pháp để không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng 6,6-6,8% như Quốc hội đặt ra, mà phải phấn đấu tăng trưởng ít nhất 7%.

Để thực hiện quyết tâm rất cao này, Thủ tướng đã yêu cầu các cấp, các ngành phải theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế cũng như trong nước; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để xây dựng các nhiệm vụ cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải củng cố niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ về mặt thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật.